Vyhledávací tagy:

hrnek s potiskem,

hrnek k svátku,

potisk hrnků,

vlastní potisk,

vlastní potisk hrnků,

trička s potiskem,

vlastní potisk na trička,

potisk triček,

kalendář,

kroužková vazba,

klíčenky,

vlastní klíčenky,

dárky k narozeninám,

dárek k narozeninám,

dárek k svátku

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 90 Kč
skladem
naše cena 1 Kč
skladem
naše cena 150 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY atp. » reklamační řád

Reklamační řád

 

I. Úvodní ustanovení

1.
Tento reklamační řád vydává provozovatel internetového e-shopu www.potisklevne.cz (dále jen „tento e-shop“); IČ: 88594491; Bohdanka Vančatová; neplátce DPH; se sídlem ul. Dygrýnova 816/8; 19800 Praha 9; zapsáno v Živnostenském rejstříku Praha; ŽL vydán pod č.j. : UMCP14-ŽO/12/559/MOS/3 (dále jen „prodávající“) pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu zákazníka a prodávajícího v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
2.
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 616 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
3.
Reklamace zboží zakoupeného kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

II. Rozpor s kupní smlouvou

1.
Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že se jedná o zboží, které si zákazník objednal, a že toto zboží je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou.
2.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O rozpor s kupní smlouvou, který by odporoval povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží jeho používáním.
3.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka opravou zboží, nebo výměnou zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo může odstoupit od smlouvy v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, bod VI.

III. Záruční podmínky

1.
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
2.
Vadou se rozumí změna (vlastností) zboží, jejíž příčinou je zejména použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.
3.
Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
4.
Uplatní-li zákazník reklamaci (právo z odpovědnosti za vady) prodaného zboží řádným způsobem v souladu s bodem IV., je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně po obdržení vráceného zboží (nebo obdržení fotodokumentace) ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
5.
Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
6.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se Zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

IV. Postup uplatnění reklamace

1.
Zákazník může uplatnit reklamaci:
- Emailem na adrese potisklevne@gmail.com
- Písemně na adrese sídla prodávajícího: Bohdanka Vančatová, Dygrýnova 816, Praha 9, PSČ 19800.
2.
Součástí uplatňované reklamace je podrobný popis vady zboží (odeslaný prostřednictvím e-mailu na potisklevne@gmail.com zákazníkem) a samotné zaslání reklamovaného zboží, bez požadavku platby (dobírka), na adresu sídla prodávajícího. Cena za poštovné+balné jde k tíži zákazníka.
3.
Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím tohoto e-shopu.
4.
Pracovník pověřený vyřizováním reklamací odešle zákazníkovi emailem reklamační protokol pro upřesnění vyřízení reklamace, zejména jej informuje o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o předpokládané době jejího trvání.
5.
Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
6.
Není-li uplatňovaná vada prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníka informovat o důvodech zamítnutí reklamace.
7.
Kupující se může informovat o stavu reklamace:
- Emailem na adrese potisklevne@gmail.com

V. Záruční doba, lhůta pro uplatnění reklamace

1.
Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.
2.
Reklamace (právo z odpovědnosti za vady) musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.
3.
Doba od uplatnění reklamace (práva z odpovědnosti za vady) až do doby, kdy zákazník po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do běhu záruční doby nepočítá.

VI. Vady odstranitelné a neodstranitelné

1.
Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
2.
V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
3.
V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
- Reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.
- Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
4.
Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

VII. Subjektivní reklamace ze strany zákazníka na základě barevného nesouladu potisku

1. V případě, že zákazník reklamuje zboží, produkt nebo produkty v oblasti nesouladu s barevnou škálou potisku vyhotoveného zboží, produktu nebo produktů, bude reklamace vyřízena bez dalšího ujednání výhradně a jen ve prospěch zákazníka, a to do 14 dní od doručení reklamované zakázky/zboží/produktu/produktů zpět prodávajícímu.  Z reklamované zakázky/částky, vyjma nákladů na poštovné a balné, bude odečtena maximálně 20% režie na úkor zákazníka, a to na činnosti, které byly vykonány ve prospěch požadavku zákazníka (zboží vyhotovené na přání zákazníka). Konkrétně pak: grafické práce, transferová technologie, lidské zdroje a spotřebované energie.  


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek tohoto e-shopu


Tento Reklamační řád je platný a účinný ke dni 1. lednu 2020