Vyhledávací tagy:

hrnek s potiskem,

hrnek k svátku,

potisk hrnků,

vlastní potisk,

vlastní potisk hrnků,

trička s potiskem,

vlastní potisk na trička,

potisk triček,

kalendář,

kroužková vazba,

klíčenky,

vlastní klíčenky,

dárky k narozeninám,

dárek k narozeninám,

dárek k svátku

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 90 Kč
skladem
naše cena 150 Kč
skladem
naše cena 150 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY atp. » všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
a
další nezbytné podmínky a náležitosti provozu internetového e-shopu  www.potisklevne.cz

 


I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro zákazníky internetového e-shopu www.potisklevne.cz; Bohdanka Vančatová; IČ: 88594491; neplátce DPH; se sídlem ul. Dygrýnova 816/8; 19800 Praha 9; zapsána v Živnostenském rejstříku Praha; ŽL vydán pod č.j. : UMCP14-ŽO/12/559/MOS/3 (dále jen „prodávající“).
1.
Prodávající vydává tyto obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků v oblasti prodeje nabízených produktů prodávajícím v internetovém e-shopu www.potisklevne.cz (dále jen „tento e-shop“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen "spotřebitel"), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "zákazník" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami platným občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
2.
Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
3.
Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro tento e-shop v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.
4.
Objednávky v tomto e-shopu přijímáme každý pracovní den v čase od 9:00 do 18:00 hod. V ostatních dnech a času jsou objednávky přijímány dle možností prodávajícího
5.
Prodávající i kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto obchodních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.
Pojmem objednávka se pro tyto obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující vůči prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "objednávka").
2.
Učinit objednávku je možné přes sekci „košík“ v tomto e-shopu nebo prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem na potisklevne@gmail.com Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.
3.
Zákazníci, kteří nejsou registrováni v tomto e-shopu, musí uvést minimálně tyto údaje:
- jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
- přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ,
- IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
- přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),
- počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
- způsob doručení,
- platební metodu.
4.
Zákazníci, kteří jsou registrováni v tomto e-shopu nebo zákazníci, kteří využijí pouze sekci „košík“ tohoto e-shopu, tedy zákazníci bez registrace a zákazníci a zákazníci, jež objednávku realizují pouze e-mailem, musejí uvést minimálně tyto údaje:
- jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
- přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
- IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
- přesné kontaktní údaje (telefonní číslo),
- počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
- způsob doručení,
- platební metodu.
5.
Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
6.
Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
7.
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího), a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Před realizací objednávky doporučujeme zákazníkovi se seznámit s obchodními podmínkami tohoto e-shopu.

III. Zrušení objednávky

1.
Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením, a to do 24 hod. od objednání pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka - především s individuálně vytvořeným potiskem. Ostatní objednávky může kupující zrušit bez udání důvodu do 12 hod. od objednání. Zrušení lze provést e-mailem na adrese: potisklevne@gmail.com. Další kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na tomto e-shopu.
2.
Pokud bude objednávka zrušena ze strany prodávajícího, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
3.
Pokud si kupující neodebere objednané a vyrobené zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou a reklamací zboží viz. Reklamační řád tohoto e-shopu.
4.
Zboží, které si kupující neodebral ani po opětovném kontaktování prodávajícím může prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při vytvoření produktu využil svoje vlastní grafické podklady. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího vymáhat na původním kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

IV. Dodací podmínky

1.
Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 14 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Blíže viz. Nákupní řád tohoto e-shopu. O odeslání zásilky kupujícímu, respektive předání zásilky zvolenému doručovateli prodávající vždy bude kupujícího informovat ve formě elektronické komunikace. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli. Zákazník může aktuální stav svojí objednávky sledovat na webu příslušných doručovacích subjektů, vyjma obyčejných poštovních zásilek. Číslo doručovací zásilky, vyjma obyčejných poštovních zásilek, bude zákazníkovi zasláno vždy v den odeslání zásilky. 
2.
V případu zásilek se zvolenou platbou předem bude zásilka odeslána druhý pracovní den po připsání dané částky na účet prodávajícího.
3.
Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
4.
Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení doručovacím subjektem nebo bude připraveno k osobnímu odběru na adrese prodávajícího.
5.
K ceně objednávky/produktu bude připočteno dopravné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky ve výši určené v sekci Možnosti nákupu.
6.
K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.
7.
Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

V. Kupní cena a platební podmínky

1.
Kupní cena uvedená u jednotlivých produktů je vždy konečná, tedy včetně potisku a přípravy potisku. Nejsme plátci DPH. Žádné další příplatky při výrobě jednotlivých produktů nejsou k cenám za produkty účtovány.
2.
Celková kupní cena zahrnuje veškeré výdaje prodávajícího spojené s výrobou zboží jeho balením, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání. O celkové kupní ceně je vždy kupující informován v sekci Košíku tohoto e-shopu a v potvrzení přijetí objednávky.
3.
Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní tohoto e-shopu.
4.
Způsob platby jakéhokoli zboží závisí i na zvolené metodě doručení – na dobírku, bankovním převodem, hotově.
5.
V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit celkovou kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požádat zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši do 30 % hodnoty objednávky, zejména pro objednávky s celkovou cenou vyšší než 2000 Kč.
6.
V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit celkovou kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.
7.
Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
8.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

1.
Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží viz. Reklamační řád tohoto e-shopu, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.
2.
Zákazník není oprávněn využít 3 měsíční lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy, neboť informace uvedené v bodě VI., 1 jsou poskytnutím informací o možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu, v souladu s ustanovením § 53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku.
3.
Akceptace odstoupení od smlouvy zákazníkem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů v případě individuálně upraveného zboží (především zboží s vlastním návrhem potisku), není zákonnou povinností prodávajícího. Prodávající řeší tyto případy individuálně a vyhrazuje si právo o způsobu řešení s konečnou platností rozhodnout, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, kdy se bude jednat o produkty originálně vyrobené na přání zákazníka.
4.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.
Při splnění uvedených podmínek se prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.
6.
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží.
7.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
8.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (především tedy produkty vytvořené na přání zákazníka)
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo v loterii.

VII. Záruka, reklamace (práva z odpovědnosti za vady)

1.
Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2.
Práva a povinnosti stran (postup) při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny  Reklamačním řádem tohoto e-shopu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Pravidla a podmínky provozu a přístupu na e-shopu www.potisklevne.cz

1.
Pravidla a podmínky, která musí být zákazníkem dodržována při požadavku individuálních potisků na produkty nabízených v tomto e-shopu a pravidla chování na těchto stránkách, jsou upraveny Pravidly a podmínkami provozu a přístupu, která jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

1.
Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů pod č. 00045124.
2.
Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely tohoto e-shopu při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
3.
Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři sdělovat České poště, popř. další kurýrní službě za účelem kontaktování kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
4.
Prodávající se zavazuje, vyjma doručovacích subjektů uvedených v bodu 3, čl. IX nepředávat osobní údaje dalším subjektům.
5.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou žádost na adresu potisklevne@gmail.com Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.

X. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

1.
Kupující dává svou objednávkou na tomto e-shopu souhlas s právem prodávajícího použít jím poskytnuté údaje v rozsahu elektronické e-mail adresy pro marketingové účely tohoto e-shopu a pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.
2.
Na základě registrace nebo v rámci objednávky poskytnutých kontaktních údajů může být kupující kontaktován prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.
3.
Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou žádost na potisklevne@gmail.com

XI. Závěrečná ustanovení

1.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách tohoto e-shopu. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.
2.
Tento e-shop obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a provozovatel tohoto e-shopu s ní musí výslovně souhlasit.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. lednu 2020